Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro poskytnutí záručního a pozáručního servisu

Poskytovatel servisu

Poskytovatelem servisu dle těchto podmínek je společnost EKON-SYS s.r.o., se sídlem Českoskalická 650, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 25295446, www.ekonsys.cz,  e-mail.: pavel@ekonsys.cz

Datové úložiště a VPN.

Veškerá data domácích automatizací včetně zdrojových kódů jsou zálohována u poskytovatele hostingu https://www.vas- hosting.cz/servery. Jinak jsou data uložena u zákazníků v hardware pro řízení domu. Dodavatel serverových služeb poskytuje veškeré bezpečnostní záruky na uložená data a podporu zákazníkům. Prostřednictvím VPN je zajištěna bezpečná komunikace mezi serverem a zákazníkem bez potřeby přidělení veřejné IP adresy.

Portál pro vzdálené ovládání.

Systém pro vzdálené ovládání prostřednictvím webu je uložen v jednotce pro řízení domu (UNIPI). Přístup je prostřednictvím portálu www.iotian.cz K tomuto ovládání je možné přistupovat i pomocí lokální wi-fi. Je popsáno v manuálu.

Hardware.

Je instalován v hlavním domovním rozvaděči. Software je spuštěn v jednotce pro řízení domu (UniPi). Do roku 2018 je u zákazníků instalována jednotka UniPi 1.1 případně s expandéry. Od roku 2019 je dodávána jednotka Axon. Rozšiřuje možnosti využití, má vyšší výkon a umožňuje připojovat externí zařízení (meteostanici, hardwarový termostat …)

A. ZÁRUČNÍ SERVIS

Službu ZÁRUČNÍ SERVIS zajišťuje poskytovatel a autorizovaní servisní partneři. Předmětem služby je bezplatné odstranění závad systému řízení domácnosti (dále jen „Záruční oprava“). V případě uvedení výrobku do provozu neautorizovanou osobou pozbývá zákazník práva na Záruční opravu.

Při převzetí systému:

 1. Seznamte se s instalačním a obslužným návodem.
 2. Ověřte funkčnost systému řízení domácnosti.

B. Další podmínky služby ZÁRUČNÍ SERVIS

 1. Záruční opravy jsou poskytovány v době 24 měsíců od předání Vašeho domu do užívání nebo od data předání instalovaného systému řízení domácnosti. (dále jen „Záruční doba“) Běh Záruční doby se nepřerušuje ani nestaví.
 2. Podmínkou pro uznání nároku na Záruční opravu je provedení instalace a oživení systému poskytovatelem nebo certifikovaným partnerem. Průvodní dokumentaci je možné nalézt na Internetových stránkách www.iotian.cz.
 3. K uplatnění nároku na Záruční opravu je potřeba, aby zákazník ohlásil závadu našemu autorizovanému servisnímu partnerovi bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.
 4. Nárok na Záruční opravu zanikne, nebyl-li uplatněn v Záruční době.
 5. Nárok na Záruční opravu vzniká za předpokladu, že závada je závadou materiálu nebo vadou programového vybavení. Za závadu nejsou považovány vlastnosti systému, které měl při předání.
 6. Nárok na Záruční opravu dále nevzniká při závadách spojených s provozem systému v rozporu s provozními podmínkami uvedenými v instalačním návodu nebo při provozu systému v rozporu s platnými předpisy.
 7. Na Záruční opravu nevzniká nárok ani při závadách vzniklých náhodou, přepětím nebo vyšší mocí. 
 8. Nárok na Záruční opravu dále zaniká:
  1. při poškození zařízení zákazníkem,
  1. při spojení výrobku s příslušenstvím, které není v souladu s podmínkami instalace dle instalačního návodu,
  1. při neodborném zásahu,
  1. při opravě systému jinou osobou než autorizovaným servisním partnerem,
  1. při svévolné úpravě instalace systému,
  1. při použití neschválených dílů jiných výrobců,
  1. při nedodržení pokynů pro provoz a obsluhu uvedených v návodu pro obsluhu.

V případě porušení podmínek pro poskytnutí služby záruční servis bude odstranění závady řešeno jako běžný servis placený dle platného ceníku servisních služeb.

C.  Účel, ochrana a rozsah zpracování osobních údajů

 1. Zákazník bere na vědomí, že z titulu smluvního vztahu mezi ním a  Poskytovatelem v souladu s příslušnými ustanoveními  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), bude zpracovávat jeho osobní údaje uvedené jím v uzavřené smlouvě a/nebo jím jinak uvedené.
 2. Poskytovatel bude zpracovávat následující osobní údaje zákazníka:
 3. vymezení osobních údajů:

 –  jméno, příjmení, adresa, telefon, typ budovy, ve které zařízení používáte, datum uvedení do provozu, „záznam o uvedení do provozu“, IP adresa, lokalizační údaje (dále jen „osobní údaje“)

 • účel zpracování osobních údajů: výkon práv a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování pozáručního servisu systému domácí inteligence či jiné smlouvy vztahující se k předmětu podnikání Poskytovatele;
 • prostředky a způsob zpracování osobních údajů: automatizovaně i manuálně v elektronické i tištěné formě;
 • Osobní údaje mohou být Poskytovatelem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě;
 • Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení.
 • Data uložená u poskytovatele hostingu https://www.vas- hosting.cz/servery jsou zabezpečena v souladu s obchodními podmínkami uvedenými na https://www.freelo.cz/cs/obchodni-podminky dle pravidel poskytovatele služby https://www.freelo.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju.
 • Provozovatel informuje Zákazníky, že mají právo:

a)  získat od Poskytovatele potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od Poskytovatele opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.

b) aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

c)  aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Poskytovatel má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, kupující odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování,  osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Provozovatele vztahuje.

d)  aby Poskytovatel omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Poskytovatelem, zpracování je protiprávní, a Poskytovatele žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

e)   aby Poskytovatel na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci.

f)    vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů u Poskytovatele.

g)  v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Poskytovatele zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Poskytovatele, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů

D. SERVISplus+

Služba SERVISplus+, spočívá v povinnosti poskytovatele poskytovat při dodržení níže uvedených podmínek registrovaným uživatelům POZÁRUČNÍ SERVIS.

 Službu SERVISplus+ je možné sjednat ve dvou variantách:

 1. Bezplatně bez nároku na update software, hotline a vzdálený na servis.
 2. S roční úhradou dle platného ceníku a zajištěným bezplatným rozvojem, updatem software, vzdáleným servisem a službou hotline. 

Servis dle bodu 1. objedná zákazník u poskytovatele s tím, že mu bude naúčtována k úhradě cena konzultace, vzdálený servis a pokud bude nutné tak výjezd a práci servisního technika u zákazníka.

Tento servis je poskytován na zařízeních, kde je instalována verze software která není starší než 24 měsíců.

Servis dle bodu 2. objedná zákazník u poskytovatele s tím, že platí pouze výjezd a práci servisního technika u zákazníka pokud bude nutný.


Záruční i pozáruční servis objednává zákazník emailem na adrese info@ekonsys.cz nebo telefonicky na čísle +420 725 103 293 Objednaný servis pro zákazníky platící podporu (bod 2.) začne poskytovatel řešit nejpozději do dvou pracovních dnů od objednání. Pro zákazníky bez uzavřené servisní smlouvy (bod 1.) bude servis řešen po úhradě zálohové faktury.  

E. Odpovědnost

1) Tyto Všeobecné podmínky pro poskytnutí záručního a pozáručního servisu nezakládají žádné jiné nároky než v těchto podmínkách uvedené. Zejména jsou vyloučeny nároky náhrady související škody.

2)Poskytovatel není odpovědný za škodu pokud byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále jen „Vyšší moc“). Za Vyšší moc se pokládají mimořádné okolnosti, jež nastaly v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí nezávisle na vůli smluvní strany, která se na Vyšší moc odvolává, které nemohla předvídat při uzavření Smlouvy a které jí brání v plnění smluvních závazků, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by smluvní strana tyto události nebo její následky odvrátila nebo překonala. Takové události mohou být zejména, ale nejen, války, požáry, přírodní katastrofy, dopravní embarga, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, stávky, změny legislativy apod. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených. Za Vyšší moc nejsou považovány zejména nepředvídatelné změny ekonomického, finančního či měnového rázu, nebo běžná obchodní rizika.

3) Poskytovatel není odpovědný za škodu způsobenou výpadkem dodaného systému netrvajícího po řádném ohlášení déle než  30 dnů.

F. Právo a příslušnost

Smlouva se řídí českým právním řádem, a to zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud některá část Smlouvy bude shledána neplatnou, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. V případě, že dojde mezi EKON-SYS s.r.o. a zákazníkem, který je spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování pozáručního servisu systému domácí inteligence, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

G. Součásti Smlouvy

Součástí Smlouvy jsou vždy tyto Všeobecné podmínky a Ceník. Podpisem Smlouvy zákazník souhlasí se zněním všech jejích součástí.

H. Účinnost

Tyto Všeobecné podmínky jsou účinné od vždy data předání systému. Aktuální znění Všeobecných podmínek lze najít na www.iotian.cz.

V Červeném Kostelci dne 12.10.2023                                                             

Ceník poskytovaných služeb